steigleitern okna zakopane chwilówki online minikoparki wieliczka adwokat vivus.pl opinie wonga.pl opinie filarum.pl opinie ferratum.pl opinie netcredit.pl opinie zaplo.pl opinie incredit.pl opinie lendon.pl opinie extraportfel.pl opinie sms365.pl opinie pozyczkomat.pl opinie Kawiarnio - Księgarnia "Spółdzielnia" | Kawiarnio - Księgarnia "Spółdzielnia"

Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia“
to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla
pod­mio­tów eko­no­mii społecznej.

Kawiarnio - księgarnia "Spółdzielnia"

Kawiarnio — księgarnia “Spółdzielnia”

Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia” to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej. Model udo­stęp­niany jest bez­płat­nie przez UNDP wraz z wspar­ciem w zakre­sie uru­cho­mie­nia i dzia­ła­nia “Spół­dzielni” w pierw­szych miesiącach, sprawdź w dziale Fran­czyza Spo­łeczna.
1000 fanów do końca marca na fejsie

1000 fanów do końca marca na fejsie

Spół­dzielcy i spółdzielczynie! Wzy­wamy was do dzia­ła­nia. Naród was potrze­buje !!! budu­jemy nasz nowy wspólny spół­dziel­czy dom w tym celu potrze­bu­jemy zebrać 1000 fanów do końca marca na fej­sie. Na koniec orga­ni­zu­jemy festyn spół­dziel­czy z cia­stem i Fair Tra­idową spół­dziel­czą colką w naszej Kawiar­nio – Księ­garni „Spół­dziel­nia” w Lublinie.   POMOŻECIE ??? http://www.facebook.com/pages/Kawiarnio-Ksi%C4%99garnia-Sp%C3%B3%C5%82dzielnia/202485296429526/ Wyślij to...
Spotkanie promocyjne książki pt. „Cuba libre. Notatki z Hawany” autorstwa Yoani Sanchez.

Spotkanie promocyjne książki pt. „Cuba libre. Notatki z Hawany” autorstwa Yoani Sanchez.

Kawiar­nio – Księ­gar­nia „Spół­dziel­nia” zapra­sza na spo­tka­nie pro­mo­cyjne książki pt. „Cuba libre. Notatki z Hawany” autor­stwa Yoani Sanchez. O Kubie, pra­wach czło­wieka i książce Yoani San­chez roz­ma­wiać będą: – przedstawiciel/ka Sto­wa­rzy­sze­nia Soli­dar­no­ści Glo­bal­nej – przed­sta­wi­ciel Amne­sty Inter­na­tio­nal – Daid­del Bor­ges – Kubań­czyk miesz­ka­jący w Lublinie. „Cuba libre. Notatki z Hawany” Yoai Sán­chez Yoani mówi gło­sem...
Prawa człowieka w Filmie - Watch Docs

Prawa człowieka w Filmie — Watch Docs

„Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Fil­mowy WATCH DOCS. Prawa Czło­wieka w Fil­mie” został stwo­rzony przez Hel­siń­ską Fun­da­cję Praw Czło­wieka w 2001 roku we współ­pracy z Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Zamek Ujazdowski. Hel­siń­ska Fun­da­cja Praw Czło­wieka orga­ni­zuje corocz­nie w grud­niu — mie­siącu uchwa­le­nia Powszech­nej Dekla­ra­cji Praw Czło­wieka — festi­wal fil­mowy w War­sza­wie. Pre­zen­to­wane są na nim doku­menty w różny spo­sób...
Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej na Polskę wschodnią

Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej na Polskę wschodnią

24 lutego br. otwarto Regio­nalne Cen­trum Eko­no­mii Spo­łecz­nej (RCES) w Lubli­nie. Cen­trum, jako pod­miot ofe­ru­jący usługi dla Ośrod­ków Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej, ma przy­czy­nić się do roz­woju eko­no­mii spo­łecz­nej w regio­nie. Cen­trum jest ele­men­tem ogól­no­pol­skiego pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. W ramach pro­jektu powstają także inno­wa­cyjne part­ner­stwa, takie jak pierw­sza w Pol­sce księgarnio-kawiarnia „Spół­dziel­nia”, która...
Dni Sprawiedliwości Społecznej

Dni Sprawiedliwości Społecznej

Dni Spra­wie­dli­wo­ści Spo­łecz­nej 25–26 lutego Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia” — ul. Peowia­ków 11 pią­tek – 25 lutego Godz. 13.oo Spo­tka­nie z Kam­pa­nią Prze­ciw Homo­fo­bii. Wyda­rze­nie poświę­cone będzie zapre­zen­to­wa­niu dzia­łal­no­ści KPH, orga­ni­za­cji na rzecz mniej­szo­ści sek­su­al­nych oraz przed­sta­wie­nia sytu­acji osób LGBT w naszym kraju. www.lublin.kph.org.pl Godz. 15.oo Warsz­taty fair trade i etycz­nej konsumpcji. Warsz­tat poświę­cony będzie zagad­nie­niom...
Zaproszenie na otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Zaproszenie na otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP) ma zaszczyt zapro­sić na otwarcie Regio­nal­nego Cen­trum Eko­no­mii Społecznej 24 lutego 2011, godz. 12.00, ul. Peowia­ków 11 Regio­nalne Cen­trum Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Lubli­nie obej­muje swoim zasię­giem woje­wódz­twa: lubel­skie, pod­la­skie i pod­kar­pac­kie. Cen­trum sta­nowi ele­ment infra­struk­tury wspar­cia eko­no­mii spo­łecz­nej w regio­nie, w szcze­gól­no­ści dla Ośrod­ków Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej. Do pod­sta­wo­wych zadań Cen­trum...
Rozstrzygnięcie konkursu na logo kawiarnio-księgarni "Spółdzielnia"

Rozstrzygnięcie konkursu na logo kawiarnio-księgarni “Spółdzielnia”

10 lutego br jury kon­kursu na logo kawiarnio-księgarni „Spół­dziel­nia” wybrało zwy­cięzcę, Tobia­sza Cecho­wi­cza z Kato­wic. Człon­ko­wie jury uznali, że wyko­nane przez niego logo naj­le­piej obra­zuje zało­że­nia jakie przy­świe­cały two­rze­niu kawiarni . Jed­no­cze­śnie logo repre­zen­tuje bar­dzo wysoki poziom arty­styczny. Dzięki swo­jej nie­jed­no­znacz­no­ści przy­ciąga uwagę, zachęca do zatrzy­ma­nia się i zadu­ma­nia (oby przy dobrej, fair tra­do­wej kawie). Do...