Kawiarnio - księgarnia "Spółdzielnia"

Kawiarnio — księgarnia “Spółdzielnia”

Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia” to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej. Model udo­stęp­niany jest bez­płat­nie przez UNDP wraz z wspar­ciem w zakre­sie uru­cho­mie­nia i dzia­ła­nia “Spół­dzielni” w pierw­szych miesiącach, sprawdź w dziale Fran­czyza Spo­łeczna.
Latest entries
10. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie - 26-31 marca

10. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie — 26–31 marca

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl zapra­sza na 10. Objaz­dowy Festi­wal Fil­mowy WATCH DOCS. Prawa Czło­wieka w Filmie Lublin 26 — 31 marca 2012   Sto­wa­rzy­sze­nie Homo Faber zapra­sza na kolejną, 10. edy­cję Objaz­do­wego Festi­walu Fil­mo­wego WATCH DOCS. Prawa Czło­wieka w Fil­mie. Główna odsłona festi­walu odbyła się w grud­niu w War­sza­wie, teraz rusza on w objazd...
Wymień, kup, sprzedaj! - Ciuch SWAP Party - 16 marca

Wymień, kup, sprzedaj! — Ciuch SWAP Party — 16 marca

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl zapra­sza na wydarzenie Wymień, kup, sprzedaj! czyli Ciuch SWAP Party 16 marca (piątek) Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny Wio­senny rema­nent, prze­glą­da­nie tego co mamy na zbli­ża­jące się dodat­nie tem­pe­ra­tury, czego nam bra­kuje, a czego powinno ubyć… . Otwie­raj szafę, półki i szu­flady! nie tylko po to by powy­cie­rać kurze...
"Podróż za jeden uśmiech - inspiracje podróżnicze" - 14 marca

Podróż za jeden uśmiech — inspiracje podróżnicze” — 14 marca

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl oraz Grupa Para­Fraza zapra­szają na “Podróż za jeden uśmiech — inspi­ra­cje podróżnicze” 14 marca (środa) Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny BUSiMY to hasło na środę! Co to ozna­cza? Zbie­ramy ekipę, wsia­damy w busa i objeż­dżamy Europę. Wię­cej szcze­gó­łów na temat jak to zre­ali­zo­wać znają i podzielą się nimi...
Urodziny "Spółdzielni" - 10 marca

Urodziny “Spółdzielni” — 10 marca

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl we współ­pracy z Fun­da­cją Aktywni Rodzice zapra­sza na Uro­dziny „Spółdzielni” 10 marca (sobota) Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny Uwaga sym­pa­tycy i sym­pa­tyczki „Spół­dzielni”! W sobotę 10 marca świę­tu­jemy pierw­szy rok naszej dzia­łal­no­ści! Zapra­szamy do kawiarni na uro­dzi­nowe cia­sto gra­tis oraz nie­spo­dzian­kowy tort. Jeśli nie może­cie świę­to­wać z nami w sobotę...
Book Swap Party - 3 marca

Book Swap Party — 3 marca

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl zapra­sza na Book SWAP Party czyli wymie­niamy się książkami 3 marca (sobota) godz. 12:oo — 14:oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny   Uwol­nij szafę od ksią­żek któ­rych nie czy­tasz, wymień się z uczest­ni­kami i uczest­nicz­kami na inne. Book SWAP Party to ina­czej bez­go­tów­kowa wymiana ksią­żek. Jest to wyda­rze­nie pod­czas któ­rego możesz...
"Podróż za jeden uśmiech - inspiracje podróżnicze" - Azja - 29 lutego

Podróż za jeden uśmiech — inspiracje podróżnicze” — Azja — 29 lutego

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl oraz Grupa Para­Fraza zapra­szają na spo­tka­nie z cyklu „Podróż za jeden uśmiech – inspi­ra­cje podróżnicze” z Karo­lem Łydą pt. “Cen­tral­no­azja­tyc­kie fri­stajlo — czyli Azję Środ­kową na slajdach” 29 lutego (czwar­tek) godz. 18:oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny Kolejne spo­tka­nie z cyklu “Podróż za jeden uśmiech”. Tym razem naszym gościem będzie Karol...
"Podróż za jeden uśmiech - inspiracje podróżnicze" - 16 lutego

Podróż za jeden uśmiech — inspiracje podróżnicze” — 16 lutego

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl oraz Grupa Para­Fraza zapra­szają na spo­tka­nie z cyklu „Podróż za jeden uśmiech – inspi­ra­cje podróżnicze” 16 lutego (czwar­tek) godz. 18:oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny   W pro­gra­mie opo­wie­ści o wypra­wach m.in. do Chin, Ekwa­doru, Maroka. Jeśli chcesz odbyć cie­kawą podróż, ale nie wiesz od czego zacząć, a może po...
Book Swap Party - 4 lutego

Book Swap Party — 4 lutego

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl zapra­sza na Book SWAP Party czyli wymie­niamy się książkami 4 lutego (sobota) godz. 12:oo — 14:oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny   Uwol­nij szafę od ksią­żek któ­rych nie czy­tasz, wymień się z uczest­ni­kami i uczest­nicz­kami na inne. Book SWAP Party to ina­czej bez­go­tów­kowa wymiana ksią­żek. Jest to wyda­rze­nie pod­czas któ­rego możesz...
"Podróż za jeden uśmiech - inspiracje podróżnicze" - spotkanie pt. "Mongolia - w siodle przez step" - 2 lutego

Podróż za jeden uśmiech — inspiracje podróżnicze” — spotkanie pt. “Mongolia — w siodle przez step” — 2 lutego

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl oraz Grupa Para­Fraza zapra­szają na spo­tka­nie z cyklu „Podróż za jeden uśmiech – inspi­ra­cje podróżnicze” pt. „Mon­go­lia — w sio­dle przez step” 2 lutego (czwar­tek) godz. 18:oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny Jeśli chcesz odbyć cie­kawą podróż, ale nie wiesz od czego zacząć, a może po pro­stu inte­re­sują Cię dale­kie podróże?...
Projekt citybooks - spotkanie z Witoldem Szabłowskim - 26 stycznia

Projekt citybooks — spotkanie z Witoldem Szabłowskim — 26 stycznia

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl oraz Cen­trum Kul­tury w Lublinie zapra­szają na Spo­tka­nie z Witol­dem Sza­błow­skim w ramach Pro­jektu citybooks 26 stycz­nia (czwar­tek) godz. 17.3o Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny Witold Sza­błow­ski — młody dzien­ni­karz, repor­ta­ży­sta, pisarz, pra­co­wał dla CNN Turk i to zbu­do­wało jego związki z Tur­cją, które prze­ro­dziły się w formę repor­taży i zaowo­co­wały świet­nie...
Pokaz reklam azjatyckich - 19 stycznia

Pokaz reklam azjatyckich — 19 stycznia

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl oraz Stu­denci spe­cjal­no­ści Ani­ma­tor i Mene­dżer Kultury zapra­szają na “Pokaz reklam azjatyckich” 19 stycz­nia (czwartek) godz. 17.oo – 18.oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny Azja­tycka men­tal­ność odbiega od euro­pej­skiej. Inne jest poczu­cie humoru, inne zwy­czaje, inne fascy­na­cje. Znaj­duje to odbi­cie rów­nież w rekla­mach, które są jed­nym z mediów współ­cze­snej kul­tury....
Book Swap Party - 14 stycznia

Book Swap Party — 14 stycznia

Kawiarnio-Księgarnia “Spół­dziel­nia” ul. Peowia­ków 11, Lublin www.spoldzielniacafe.pl zapra­sza na Book SWAP Party czyli wymie­niamy się książkami 14 stycz­nia (sobota) godz. 14:oo — 16:oo Kawiarnio-Księgarnia „Spół­dziel­nia”, ul. Peowiaków 11 wstęp wolny   Uwol­nij szafę od ksią­żek któ­rych nie czy­tasz, wymień się z uczest­ni­kami i uczest­nicz­kami na inne. Book SWAP Party to ina­czej bez­go­tów­kowa wymiana ksią­żek. Jest to wyda­rze­nie pod­czas któ­rego możesz...