Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia“
to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla
pod­mio­tów eko­no­mii społecznej.

Kawiarnio - księgarnia "Spółdzielnia"

Kawiarnio — księgarnia “Spółdzielnia”

Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia” to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej. Model udo­stęp­niany jest bez­płat­nie przez UNDP wraz z wspar­ciem w zakre­sie uru­cho­mie­nia i dzia­ła­nia “Spół­dzielni” w pierw­szych miesiącach, sprawdź w dziale Fran­czyza Spo­łeczna.
1000 fanów do końca marca na fejsie

1000 fanów do końca marca na fejsie

Spół­dzielcy i spółdzielczynie! Wzy­wamy was do dzia­ła­nia. Naród was potrze­buje !!! budu­jemy nasz nowy wspólny spół­dziel­czy dom w tym celu potrze­bu­jemy zebrać 1000 fanów do końca marca na fej­sie. Na koniec orga­ni­zu­jemy festyn spół­dziel­czy z cia­stem i Fair Tra­idową spół­dziel­czą colką w naszej Kawiar­nio – Księ­garni „Spół­dziel­nia” w Lublinie.   POMOŻECIE ??? http://www.facebook.com/pages/Kawiarnio-Ksi%C4%99garnia-Sp%C3%B3%C5%82dzielnia/202485296429526/ Wyślij to...
Spotkanie promocyjne książki pt. „Cuba libre. Notatki z Hawany” autorstwa Yoani Sanchez.

Spotkanie promocyjne książki pt. „Cuba libre. Notatki z Hawany” autorstwa Yoani Sanchez.

Kawiar­nio – Księ­gar­nia „Spół­dziel­nia” zapra­sza na spo­tka­nie pro­mo­cyjne książki pt. „Cuba libre. Notatki z Hawany” autor­stwa Yoani Sanchez. O Kubie, pra­wach czło­wieka i książce Yoani San­chez roz­ma­wiać będą: – przedstawiciel/ka Sto­wa­rzy­sze­nia Soli­dar­no­ści Glo­bal­nej – przed­sta­wi­ciel Amne­sty Inter­na­tio­nal – Daid­del Bor­ges – Kubań­czyk miesz­ka­jący w Lublinie. „Cuba libre. Notatki z Hawany” Yoai Sán­chez Yoani mówi gło­sem...
Prawa człowieka w Filmie - Watch Docs

Prawa człowieka w Filmie — Watch Docs

„Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal Fil­mowy WATCH DOCS. Prawa Czło­wieka w Fil­mie” został stwo­rzony przez Hel­siń­ską Fun­da­cję Praw Czło­wieka w 2001 roku we współ­pracy z Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej Zamek Ujazdowski. Hel­siń­ska Fun­da­cja Praw Czło­wieka orga­ni­zuje corocz­nie w grud­niu — mie­siącu uchwa­le­nia Powszech­nej Dekla­ra­cji Praw Czło­wieka — festi­wal fil­mowy w War­sza­wie. Pre­zen­to­wane są na nim doku­menty w różny spo­sób...
Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej na Polskę wschodnią

Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej na Polskę wschodnią

24 lutego br. otwarto Regio­nalne Cen­trum Eko­no­mii Spo­łecz­nej (RCES) w Lubli­nie. Cen­trum, jako pod­miot ofe­ru­jący usługi dla Ośrod­ków Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej, ma przy­czy­nić się do roz­woju eko­no­mii spo­łecz­nej w regio­nie. Cen­trum jest ele­men­tem ogól­no­pol­skiego pro­jektu współ­fi­nan­so­wa­nego ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej. W ramach pro­jektu powstają także inno­wa­cyjne part­ner­stwa, takie jak pierw­sza w Pol­sce księgarnio-kawiarnia „Spół­dziel­nia”, która...
Dni Sprawiedliwości Społecznej

Dni Sprawiedliwości Społecznej

Dni Spra­wie­dli­wo­ści Spo­łecz­nej 25–26 lutego Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia” — ul. Peowia­ków 11 pią­tek – 25 lutego Godz. 13.oo Spo­tka­nie z Kam­pa­nią Prze­ciw Homo­fo­bii. Wyda­rze­nie poświę­cone będzie zapre­zen­to­wa­niu dzia­łal­no­ści KPH, orga­ni­za­cji na rzecz mniej­szo­ści sek­su­al­nych oraz przed­sta­wie­nia sytu­acji osób LGBT w naszym kraju. www.lublin.kph.org.pl Godz. 15.oo Warsz­taty fair trade i etycz­nej konsumpcji. Warsz­tat poświę­cony będzie zagad­nie­niom...
Zaproszenie na otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Zaproszenie na otwarcie Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej

Pro­gram Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP) ma zaszczyt zapro­sić na otwarcie Regio­nal­nego Cen­trum Eko­no­mii Społecznej 24 lutego 2011, godz. 12.00, ul. Peowia­ków 11 Regio­nalne Cen­trum Eko­no­mii Spo­łecz­nej w Lubli­nie obej­muje swoim zasię­giem woje­wódz­twa: lubel­skie, pod­la­skie i pod­kar­pac­kie. Cen­trum sta­nowi ele­ment infra­struk­tury wspar­cia eko­no­mii spo­łecz­nej w regio­nie, w szcze­gól­no­ści dla Ośrod­ków Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej. Do pod­sta­wo­wych zadań Cen­trum...
Rozstrzygnięcie konkursu na logo kawiarnio-księgarni "Spółdzielnia"

Rozstrzygnięcie konkursu na logo kawiarnio-księgarni “Spółdzielnia”

10 lutego br jury kon­kursu na logo kawiarnio-księgarni „Spół­dziel­nia” wybrało zwy­cięzcę, Tobia­sza Cecho­wi­cza z Kato­wic. Człon­ko­wie jury uznali, że wyko­nane przez niego logo naj­le­piej obra­zuje zało­że­nia jakie przy­świe­cały two­rze­niu kawiarni . Jed­no­cze­śnie logo repre­zen­tuje bar­dzo wysoki poziom arty­styczny. Dzięki swo­jej nie­jed­no­znacz­no­ści przy­ciąga uwagę, zachęca do zatrzy­ma­nia się i zadu­ma­nia (oby przy dobrej, fair tra­do­wej kawie). Do...