Księgarnio-kawiarnia „Spół­dziel­nia” jest wyni­kiem trój­stron­nego part­ner­stwa na rzecz eko­no­mii spo­łecz­nej w Lubli­nie, zawar­tego pomię­dzy Pro­gra­mem  Naro­dów  Zjed­no­czo­nych ds. Roz­woju (UNDP), Miej­skim Ośrod­kiem Pomocy Rodzi­nie  repre­zen­to­wa­nym przez  Cen­trum Aktyw­no­ści Środo­wi­sko­wej oraz Wie­lo­bran­żo­wej Spół­dzielni Socjal­nej „Cztery Pory Roku”. Misją księgarnio-kawiarni „Spół­dziel­nia” jest gene­ro­wa­nie inspi­ru­ją­cych i nie­kon­wen­cjo­nal­nych przed­się­wzięć z dzie­dziny eko­no­mii spo­łecz­nej, praw czło­wieka, rów­no­ści płci, pro­mo­wa­nia dia­logu wielokulturowego.Przedsięwzięcie to było wyni­kiem kil­ku­mie­sięcz­nej pracy, któ­rej celem jest:

· wspar­cie roz­woju eko­no­mii spo­łecz­nej w Lublinie;

· akty­wi­za­cja zawo­dowa osób znaj­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji na rynku pracy;

·inte­gra­cja spo­łeczna i akty­wi­za­cja zawo­dowa miesz­kań­ców blo­ków socjal­nych przy ul. Grygowej;

· wspar­cie ini­cja­tyw oddol­nych na tere­nie mia­sta Lublina.

Wza­jemne wspar­cie mery­to­ryczne, inter­per­so­nalne, infra­struk­tu­ralne sta­no­wiły clue dzia­ła­nia oraz źródło inspi­ra­cji i moty­wa­cji. Dzięki otwar­tej komu­ni­ka­cji i zaan­ga­żo­wa­niu  stwo­rzono plan dzia­łań, któ­rego klu­czo­wymi ele­men­tami były: opra­co­wa­nie stra­te­gii biz­ne­so­wej dla spół­dzielni kon­cen­tru­ją­cej się na długo– i krót­ko­fa­lo­wej per­spek­ty­wie działania;

· opra­co­wa­nie oferty kawiarnio-księgarni „Spół­dziel­nia”, która pre­zen­to­wa­łaby to miej­sce jako nośnik kul­tury, inte­gra­cji przed­sta­wi­cieli III sek­tora, orga­ni­za­cji zwią­za­nych z eko­no­mią spo­łeczną czy sze­rzej dzia­ła­ją­cych w inte­re­sie obrony praw czło­wieka, wpi­su­jąc się tym samym w idę Mile­nij­nych Celów Rozwoju.

· wizyty stu­dyjne oraz szko­le­nia dla osób współ­pra­cu­ją­cych ze spół­dziel­nią umoż­li­wia­jące zapo­zna­nie się z dobrymi prak­ty­kami z zakresu eko­no­mii spo­łecz­nej, wzbo­ga­ca­ją­cych doświad­cze­nie i inspi­ru­ją­cych do wdra­ża­nia inno­wa­cyj­nych rozwiązań .

Tak sfor­mu­ło­wane dzia­ła­nia miały na celu wyge­ne­ro­wa­nie dwóch stra­te­gicz­nych rezul­ta­tów tej trój­stron­nej współ­pracy: po pierw­sze pod­pi­sa­nia dekla­ra­cji part­ner­skiej, a po wtóre sfor­mu­ło­wa­nia stra­te­gii dzia­ła­nia księgarnio-kawiarni. Wza­jemna komu­ni­ka­cja i dys­ku­sje dopro­wa­dziły do wypra­co­wa­nia zarówno modelu zarzą­dza­nia księgarnio-kawiarnią, stwo­rze­nia jej oferty cateringowo-usługowej, kon­cep­cji dzia­łań społeczno-kulturalnych jak rów­nież zasad współ­pracy mię­dzy­sek­to­ro­wej. Powsta­nie Kawiar­nio – Księ­garni „Spół­dziel­nia”, będące efek­tem part­ner­stwa UNDP, MOPR i WSS „Cztery Pory Roku” jest przy­kła­dem dobrej prak­tyki przed­się­wzięć spo­łecz­nych. Poja­wie­nie się wyżej wymie­nio­nego przed­się­bior­stwa uwa­run­ko­wane było wie­loma czyn­ni­kami i wyma­gało wszech­stron­nego wspar­cia ze strony RCES i MPOR, począw­szy od pomocy mery­to­rycz­nej, logi­stycz­nej i loka­lo­wej, na wspar­ciu finan­so­wym skończywszy.

Przed­się­bior­stwa spo­łeczne w woje­wódz­twie lubel­skim mają duże szanse na zaist­nie­nie na rynku. Eko­no­mia spo­łeczna jest tu wypad­kową szer­szej poli­tyki samo­rządu, potrzeb lokal­nych spo­łecz­no­ści i aktu­al­nych uwa­run­ko­wań eko­no­micz­nych, praw­nych i finan­so­wych, w tym wspar­cia ze strony OWES. Powsta­wa­nie przed­się­biorstw spo­łecz­nych w Lubli­nie uwa­run­ko­wane jest rów­nież wie­loma zagro­że­niami, mię­dzy innymi: nie­do­sta­tecz­nym wspar­ciem ze strony władz,  bra­kiem satys­fak­cjo­nu­ją­cej pomocy od sek­tora pry­wat­nego, czy nie­do­sta­teczną pomocą mery­to­ryczną i finan­sową. Ze względu na pię­trzące się pro­blemy for­malne i pie­niężne, nie­stety powsta­wa­nie przed­się­wzięć z zakresu eko­no­mii spo­łecz­nej rzadko jest wyni­kiem oddol­nej inicjatywy.

Spół­dziel­nia” jest nowym ele­men­tem w kra­jo­bra­zie spo­łeczno – eko­no­micz­nym mia­sta. Kawiar­nio — Księ­gar­nia jest pew­nego rodzaju wypeł­nie­niem niszy ryn­ko­wej w Lubli­nie. Do tej pory ist­niał wyraźny brak przed­się­wzięć, które w widoczny spo­sób jed­no­cze­śnie łączy­łyby  dzia­ła­nia z zakresu przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej, w tym przy­padku dzia­łal­no­ści gastro­no­micz­nej „Spół­dzielni” z dzia­ła­niami spo­łecz­nymi i kulturalnymi.Realizację war­to­ści, które wyge­ne­ro­wano na rzecz part­ner­stwa eko­no­mii spo­łecz­nej w Lubli­nie, chcemy reali­zo­wać w całej roz­cią­gło­ści. Plany roz­woju tego przed­się­wzię­cia zakła­dają nie tylko orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań, kon­fe­ren­cji czy debat. Chcemy rów­nież pro­pa­go­wać świa­domą kon­sump­cję poprzez roz­sze­rze­nie asor­ty­mentu pro­duk­tów fair trade, sprze­daż eko­lo­gicz­nych toreb z recy­klingu holo bag (http://www.ho-lo.pl/). Rów­nie istot­nym jest orga­ni­zo­wa­nie wizyt stu­dyj­nych, szko­leń, tre­nin­gów m.in. z tema­tyki CSR, zie­lo­nych miejsc pracy, rów­no­ści płci etc. Doce­lowo chcie­li­by­śmy wpro­wa­dzić sprze­daż ksią­żek, czyli nadać “Spół­dzielni” pro­fil księ­gar­niany, obok czy­tel­ni­czego i kawiar­nia­nego. Będzie to także miej­sce regu­lar­nych wer­ni­saży, gale­ria. Nie mniej stra­te­gicz­nym  punk­tem jest, poza gra­ty­fi­ka­cjami eko­no­micz­nymi, akty­wi­za­cja osób spo­łecz­nie i zawo­dowo defa­wo­ry­zo­wa­nych, dzia­łal­ność edu­ka­cyjna, upo­wszech­nia­jąca zarówno ideę eko­no­mii spo­łecz­nej, jak i walki z ubó­stwem, wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, stwo­rze­nie prze­strzeni do dys­ku­sji, podej­mo­wa­nia tema­tów waż­nych, choć nie­ko­niecz­nie łatwych i akceptowanych.“Spóldzielnia” ma słu­żuć swo­bodnje wymia­nie myśli i absor­bo­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w dzie­dzi­nie pro­ble­mów społecznych.