Poni­żej kalen­darz wyda­rzeń w naszej kawiar­nio — księ­gar­nia, zapra­szamy do uczest­nic­twa oraz do przy­sy­ła­nia pro­po­zy­cji swo­ich imprez !Ps. Jeżeli chcesz dodać nasz kalen­darz do swo­jego klik­nij na przy­cisk powy­żej :)