Farn­czyza spo­łeczna o co w tym chodzi ?

Fran­czyza – umowa pomię­dzy fran­czy­zo­dawcą a fran­czy­zo­biorcą regu­lu­jąca wspólne korzy­sta­nie z marki, znaku towa­ro­wego oraz know-how

Fran­czy­zo­dawca – osoba prawna udo­stęp­nia­jąca markę, znak fir­mowy i know-how

Fran­czy­zo­biorca – osoba prawna korzy­sta­jąca z cudzej marki, znaku fir­mo­wego oraz know-how

Marka – wypra­co­wany wize­ru­nek, roz­po­zna­walna opi­nia o danym produkcie/usłudze na rynku

Znak fir­mowy – logo — roz­po­zna­walny znak gra­ficzny przy­pi­sany do danego produktu/usługi/przedsiębiorstwa

Know-how – kon­kretna wie­dza tech­niczna i orga­ni­za­cyjna doty­cząca roz­po­czy­na­nia dzia­łal­no­ści, jak rów­nież jej pro­wa­dze­nia w opar­ciu o wypra­co­wane sku­teczne metody

Ter­min „to fran­chise” ozna­cza udzie­le­nie przez jedną firmę innej fir­mie zezwo­le­nia na sprze­daż dóbr lub świad­cze­nie usług na okre­ślo­nym tery­to­rium. Euro­pej­ski Kodeks Etyczny Fran­czyzy defi­niuje fran­czyzę jako sys­tem mar­ke­tingu dóbr, usług i tech­no­lo­gii, oparty na ścisłej i cią­głej współ­pracy mię­dzy praw­nie i finan­sowo odręb­nymi przed­się­bior­stwami, fran­czy­zo­dawcą i jego fran­czy­zo­bior­cami, w ramach któ­rej fran­czy­zo­dawca nadaje swym fran­czy­zo­bior­com prawo, a także nakłada obo­wią­zek pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści zgod­nie z kon­cep­cją fran­czy­zo­dawcy. Prawo to upo­waż­nia i obli­guje każ­dego fran­czy­zo­biorcę w zamian za bez­po­śred­nie lub pośred­nie świad­cze­nie finan­sowe, do wyko­rzy­sta­nia nazwy han­dlo­wej, znaku towa­ro­wego lub znaku usłu­go­wego, know-how, metod han­dlo­wych i tech­nicz­nych, sys­te­mów pro­ce­du­ral­nych i innych praw wła­sno­ści prze­my­sło­wej lub inte­lek­tu­al­nej, przy zapew­nie­niu sta­łej pomocy han­dlo­wej i tech­nicz­nej, w ramach i na czas trwa­nia pisem­nej umowy fran­czyzy, zawar­tej w tym celu mię­dzy stro­nami.
Fran­czyza spo­łeczna jest rodza­jem fran­czyzy, która nie wystę­puje w Pol­sce czę­sto. Róż­nica polega na tym, że we fran­czy­zie spo­łecz­nej fran­czy­zo­dawca nie pobiera opłat licen­cyj­nych. Przed­się­bior­stwa te posia­dają zwy­kle: wspólną stra­te­gię oraz poli­tykę finan­sową, wspólne szko­le­nia, wspólny plan mar­ke­tin­gowy, a co za tym idzie wspólną pro­mo­cję ze spój­nym sys­te­mem dys­try­bu­cji usług i pro­duk­tów. Naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest wspólna, roz­po­zna­walna marka. Ten rodzaj fran­czyzy powo­duje łatwość w orga­ni­zo­wa­niu sieci współ­pracy i jej roz­woju. Jed­no­cze­śnie jedną z naj­waż­niej­szych war­to­ści fran­czyzy spo­łecz­nej jest mini­ma­li­za­cja ryzyka biz­ne­so­wego, ponie­waż fraz­czy­zna doty­czy już modelu spraw­dzo­nego i dzia­ła­ją­cego, z wypra­co­wa­nymi zasa­dami (know-how) dzia­ła­nia, dla osób które z róż­nych powo­dów nie potra­fiły się odna­leźć na otwar­tym rynku pracy, jest to war­tość nie do przecenienia.

W Euro­pie fran­czyza spo­łeczna roz­wija się z powo­dze­niem. Co wię­cej, sys­tem fran­czyzy spo­łecz­nej two­rzy naprawdę duże biznesy.

Takimi przy­kła­dami pomyśl­nie roz­wi­ja­ją­cych się przed­się­biorstw spo­łecz­nych są nie­wąt­pli­wie: wło­ska sieć hoteli Le Mat oraz nie­miecka sieć mar­ke­tów CAP.

Sieć hoteli Le Mat – Wło­chy — www.lemat.coop
Le Mat – to fran­czyza hote­lowa dla firm spo­łecz­nych – sieć hoteli oraz pen­sjo­na­tów pro­wa­dzo­nych przez spół­dziel­nie i/lub firmy spo­łeczne zatrud­nia­jące nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków.
Le Mat zapo­cząt­ko­wało zrze­sze­nie 24 part­ne­rów, głów­nie nie­wiel­kich orga­ni­za­cji, a wśród nich:
– firmy spo­łeczne odpo­wie­dzialne za branżę zarzą­dza­nia hote­lami
– ludzi nie­peł­no­spraw­nych i ich rodziny
– orga­ni­za­cje biz­nesu hote­lar­skiego i eks­per­tów z dzie­dziny biz­nesu
– spo­łecz­no­ści lokalne oraz wła­dze
– banki, fun­du­sze i part­ne­rów biz­ne­so­wych.
Obec­nie kon­sor­cjum Le Mat repre­zen­tuje grupę „Le Mat sys­tem” i zrze­sza 10 spół­dzielni oraz kilka innych orga­ni­za­cji. Sto­wa­rzy­sze­nie Le Mat two­rzą osoby, które wyznają te same war­to­ści i poma­gają w roz­woju idei Le Mat. Sto­wa­rzy­sze­nie działa na rzecz roz­woju spo­łecz­nego i współ­pracy przed­się­biorstw, postrze­ga­jąc w tym moż­li­wość two­rze­nia miejsc pracy i reha­bi­li­ta­cji spo­łecz­nej dla wszyst­kich.
Sieć hoteli Le Mat usta­wicz­nie rośnie, albo­wiem jest to uni­kalna szansa na stwo­rze­nie kobie­tom i męż­czy­znom, czę­sto zagro­żo­nym wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, zatrud­nie­nia na dobrym pozio­mie, z per­spek­tywą kariery zawo­do­wej i nie­za­leż­no­ści dzięki inwe­sty­cji w przed­się­bior­czość społeczną.

Mar­kety CAP – Niemcy — www.cap-markt.de
Pomy­sło­dawcą mar­ke­tów CAP jest orga­ni­za­cja spo­łeczna GDW, która działa od roku 1985 na tere­nie dwóch lan­dów – Bawa­rii i Baden-Württemberg. Jej celem jest zapew­nia­nie pracy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym.
Sieć mar­ke­tów CAP (CAP Märkte) stale się powięk­sza. Ich liczba wynosi obec­nie ponad 60. Są to śred­niej wiel­ko­ści super­mar­kety, które dają zatrud­nie­nie ludziom nie­peł­no­spraw­nym. Każdy z super­mar­ke­tów jest zarzą­dzany przez lokalne sto­wa­rzy­sze­nie nie­peł­no­spraw­nych, nato­miast marka CAP należy do spół­dzielni zakła­dów chro­nio­nych. Mar­kety te ofe­rują nie tylko dobre warunki pracy, ale stwa­rzają także dosko­nałe spo­soby na rein­te­gra­cję poprzez bez­po­średni kon­takt z klien­tem.
Nazwa CAP pocho­dzi od słowa “han­di­cap” (nie­peł­no­sprawny umy­słowo). Firma przej­muje nie­ru­cho­mo­ści opusz­czone przez główne sieci super­mar­ke­tów i otwiera sklepy warzywne, które znaj­dują się bli­skiej odle­gło­ści od osie­dli miesz­kal­nych i ofe­rują przy­ja­zne usługi. Powierzch­nia użyt­kowa mar­ke­tów waha się od 400 do 1000 metrów. Roczny obrót firmy wynosi mię­dzy 750,000 i 2 mln Euro. W każ­dym super­mar­ke­cie zatrud­nia­nych jest od 5 do 20 osób, z któ­rych dwie trze­cie sta­no­wią osoby niepełnosprawne.

Dla­czego warto decy­do­wać się na dzia­ła­nie pod wspólną marką w ramach fran­czyzy społecznej?

Model fran­czyzy spo­łecz­nej ofe­ruje szansę i wstępne moż­li­wo­ści roz­woju oraz zdo­by­cia wie­dzy, doświad­cze­nia, meto­do­lo­gii i narzę­dzi oso­bom zagro­żo­nym wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, aby zakła­dali swoje wła­sne przed­się­bior­stwa spo­łeczne (fran­czy­zo­biorcy) przy wspar­ciu i doradz­twie biz­ne­so­wym jed­nego fran­czy­zo­dawcy. Cała sieć działa w opar­ciu o spraw­dzone metody pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa, pro­mu­jąc jed­no­litą poli­tykę mar­ke­tingu dla pro­duk­tów i usług fran­czy­zo­bior­ców oraz markę. Buduje to prze­wagę konkurencyjną.

Dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych otwar­ciem kawiar­nio — księ­garni “Spół­dziel­nia” w swo­jej oko­licy pro­simy o kon­takt z piotr.krosniak@undp.org