Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia” to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej. Model udo­stęp­niany jest bez­płat­nie przez UNDP wraz z wspar­ciem w zakre­sie uru­cho­mie­nia i dzia­ła­nia “Spół­dzielni” w pierw­szych miesiącach, sprawdź w dziale Fran­czyza Spo­łeczna.